Contoh soal teori kinetik gas

1. Gas ideal berada dalam wadah tertutup pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume V. Apabila tekanan gas dinaikkan menjadi 4 kali semula dan volume gas tetap maka perbandingan energi kinetik awal dan energi kinetik akhir gas adalah…
Pembahasan
Diketahui :
Tekanan awal (P1) = P
Tekanan akhir (P2) = 4P
Volume awal (V1) = V
Volume akhir (V2) = V
Ditanya : Perbandingan energi kinetik awal dan energi kinetik akhir (EK1 : EK2)
Jawab :
Hubungan antara tekanan (P), volume (V) dan energi kinetik (EK) gas ideal :
Contoh-soal-teori-kinetik-gas-1Perbandingan energi kinetik awal dan energi kinetik akhir

:
Contoh-soal-teori-kinetik-gas-22. Tentukan energi kinetik translasi rata-rata molekul gas pada suhu 57o
C!
Pembahasan
Diketahui :
Suhu gas (T) = 57oC + 273 = 330 Kelvin
Konstanta Boltzmann (k) = 1,38 x 10-23 Joule/Kelvin
Ditanya : Energi kinetik translasi rata-rata
Jawab :
Hubungan antara energi kinetik dan suhu gas :
Contoh-soal-teori-kinetik-gas-3Energi kinetik translasi rata-rata :
Contoh-soal-teori-kinetik-gas-4 3. Suatu gas bersuhu 27oC berada dalam suatu wadah tertutup. Agar energi kinetiknya meningkat menjadi 2 kali energi kinetik semula maka gas harus dipanaskan hingga mencapai suhu…
Pembahasan
Diketahui :
Suhu awal (T1) = 27oC + 273 = 300 K
Energi kinetik awal = EK
Energi kinetik akhir = 4 EK
Ditanya : Suhu akhir (T2)
Jawab :
Contoh-soal-teori-kinetik-gas-5Suhu akhir gas adalah 600 K atau 327oC.

4. Suatu gas ideal berada di dalam ruang tertutup. Gas ideal tersebut dipanaskan hingga kecepatan rata-rata partikel gas meningkat menjadi 3 kali kecepatan awal. Jika suhu awal gas adalah 27oC, maka suhu akhir gas ideal tersebut adalah…
Pembahasan
Diketahui :
Suhu awal = 27oC + 273 = 300 Kelvin
Kecepatan awal = v
Kecepatan akhir = 2v
Ditanya : Suhu akhir gas ideal
Jawab :

Contoh-soal-teori-kinetik-gas-6Kecepatan rata-rata akhir = 2 x Kecepatan rata-rata awal

Contoh-soal-teori-kinetik-gas-75. Tiga mol gas berada di dalam suatu ruang bervolume 36 liter. Masing-masing molekul gas mempunyai energi kinetik 5 x 10–21 Joule. Konstanta gas umum = 8,315 J/mol.K dan konstanta  Boltzmann = 1,38 x 10-23

J/K. Hitung tekanan gas dalam ruang tersebut!
Pembahasan
Diketahui :
Jumlah mol (n) = 3 mol
Volume = 36 liter = 36 dm3 = 36  x 10-3 m3
Konstanta  Boltzmann (k) = 1,38 x 10-23 J/K
Energi kinetik (EK) = 5 x 10–21 Joule
Konstanta gas umum (R) = 8,315 J/mol.K
Ditanya : tekanan gas (P)
Jawab :
Hitung suhu (T) menggunakan rumus energi kinetik gas dan suhu :

Contoh-soal-teori-kinetik-gas-8

Hitung tekanan gas menggunakan rumus hukum Gas Ideal (dalam jumlah mol, n) :

Contoh-soal-teori-kinetik-gas-9

Tekanan gas adalah 1,67 x 105 Pascal atau 1,67 atmosfir.

[wpdm_package id=’4374′]

(Jumlah halaman : 10)

Materi Pembahasan Soal :

  1. Contoh soal hukum Boyle (isotermal/suhu konstan)
  2. Contoh soal hukum Charles (isobarik/tekanan konstan)
  3. Contoh soal hukum Gay-Lussac (isokhorik/volume konstan)
  4. Contoh soal hukum gas ideal
  5. Contoh soal teori kinetik gas