Contoh soal teori kinetik gas

1. Gas ideal berada dalam wadah tertutup pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume V. Apabila tekanan gas dinaikkan menjadi 4 kali semula dan volume gas tetap maka perbandingan energi kinetik awal dan energi kinetik akhir gas adalah… Pembahasan...

Contoh soal hukum gas ideal

1. Gas ideal berada di dalam suatu ruang pada mulanya mempunyai volume V dan suhu T. Jika gas dipanaskan sehingga suhunya berubah menjadi 5/4 T dan tekanan berubah menjadi 2P maka volume gas berubah menjadi… Pembahasan Diketahui : Volume...

Contoh soal hukum Gay-Lussac (isokhorik/volume konstan)

1. Sejumlah gas pada mulanya mempunyai tekanan P dan suhu T. Jika gas tersebut mengalami proses isokhorik sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula maka suhu gas berubah menjadi… Pembahasan Diketahui : Tekanan awal (P1) = P Tekanan akhir...

Contoh soal hukum Charles (isobarik/tekanan konstan)

1. Dalam suatu wadah tertutup, gas memuai sehingga volumenya berubah menjadi 3 kali volume awal (V = volume awal, T = suhu awal). Suhu gas berubah menjadi… Pembahasan Diketahui : Volume awal (V1) = V Volume akhir (V2) =...

Contoh soal hukum Boyle (isotermal/suhu konstan)

1. Sejumlah gas ideal pada mulanya mempunyai tekanan P dan volume V. Jika gas tersebut mengalami proses isotermal sehingga tekanannya menjadi 4 kali tekanan semula maka volume gas berubah menjadi… Pembahasan Diketahui : Tekanan awal (P1) = P Tekanan...

Hukum gas ideal – contoh soal UN

1. 2 liter gas oksigen (O2) bersuhu 30 oC pada tekanan 1 atm (1 atm = 105 Pa) berada di dalam sebuah tabung. Jika konstanta gas umum, R = 8,314 J mol-1 K-1 dan jumlah molekul dalam 1 mol...